Gebruiksmogelijkheden VCP-gegevens

 De resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 en de voorgaande Voedselconsumptiepeilingen van na 2003 zijn als volgt toegankelijk:

 • Website. De belangrijkste resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 zijn in te zien via deze website (belangrijkste resultaten, gegevens over specifieke onderwerpen, gegevens over voedingsmiddelen, macronutriënten en micronutriënten).
 • Publicaties.  In verschillende publicaties zoals rapporten, factsheets en wetenschappelijke artikelen worden de resultaten op basis van de peilingen beschreven. Meer publicaties op basis van 2012-2016  zullen volgen.
 • RIVM-statline. Meer detail over de resultaten zijn te vinden op RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-statline. Bijvoorbeeld meer inzicht in distributieverdelingen van de inname, informatie over consumptie op consumptiedagen et cetera. Voor eerdere VCP’s is een selectie van deze gegevens beschikbaar in de vorm van pdfs:  VCP-Jongvolwassenen, VCP-Jonge kinderen, VCP-Basis 7-69 jaar en VCP-Zelfstandig wonende ouderen  
 • Aanvraag kopie totale gegevensbestand voor onderzoeksdoelstellingen. Zie hieronder. 
 • Gespecificeerde aanvraag van meer gedetailleerde gegevens in tabelvorm (dataset) is mogelijk via vcp@rivm.nl.

Kopie van bestand aanvragen

De mogelijkheid bestaat om onder voorwaarden een kopie van het totale gegevensbestand van een of meerdere voedselconsumptiepeilingen aan te vragen. Hiervoor zijn datasets beschikbaar van VCP 2012-2016 (1-79 jaar), VCP-ouderen 2010-2012 (70+jaar), VCP 2007-2010 (7-69 jaar),  VCP-Jonge kinderen 2005-2006 (2-6 jaar) en VCP-Jongvolwassenen 2003 (19-30 jaar). Hieronder staat toegelicht onder welke voorwaarden gegevens beschikbaar worden gesteld.

Om de datasets van VCP beschikbaar te kunnen stellen is het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gehouden aan de nieuwe privacy wet AVG. Momenteel wordt onderzocht welke data mogelijk privacy-gevoelig zijn en we niet uit kunnen geven. Tot die tijd is het helaas niet mogelijk om de datasets van VCP te verstrekken.

Voorwaarden gebruik kopie bestand

 • Publieke en private organisaties kunnen de gegevens van de VCP gebruiken ten behoeve van bijvoorbeeld onderzoek, voorlichting en onderwijs. Gezien de complexe structuur van de gegevens vergt dit gebruik uitgebreide expertise op het gebied van gegevensbewerking.
 • Door middel van een met redenen omklede aanvraag volgens bijgevoegd formulier kan bij het RIVM een kopie van de gegevens verkregen worden.
 • Ook wanneer een uitvoerende partij van een (private) opdrachtgever al toegang heeft tot de gegevens, moet de opdrachtgever een aanvraag doen voor het gebruik van de gegevens.
 • Het doorgeven en verkopen van de verkregen gegevens aan derden is niet toegestaan.
 • De organisaties dienen hun publicatie(s) met de gegevens in beknopte vorm te rapporteren aan de beheerder (RIVM). Dit dient uiterlijk 10 december van het kalenderjaar waarin de resultaten worden gepubliceerd te geschieden.
 • Om inzicht te hebben in het gebruik van de gegevens stelt het RIVM jaarlijks een overzicht op van door zowel publieke als private organisaties uitgevoerde onderzoeken op basis van de VCP-gegevens.
 • Publicatie van resultaten verkregen met de gegevens, dient in alle gevallen gepaard te gaan met correcte bronvermelding: (bestandsnaam); onderdeel van de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling; uitgevoerd door RIVM, Bilthoven; (contractnummer).

Hoe aanvragen/rapporteren?

Een kopie van een VCP-bestand kan beschikbaar worden gesteld. Voorwaarden voor gebruik en wijze van aanvraag zijn vermeld in het Aanvraagformulier voor gebruik databestand VCP. Een ondertekend en volledig ingevuld formulier met de reden van aanvraag en doel van gebruik dient bij voorkeur per e-mail te worden verstuurd naar vcp@rivm.nl. Eventueel kan de aanvraag ook schriftelijk worden ingediend bij de beheerder van de VCP-data. Het adres staat vermeld op het aanvraagformulier.

Na het verkrijgen van de gegevens moeten publicaties die zijn gebaseerd op deze VCP-data worden gemeld aan de beheerder van de gegevens, vóór 10 december van het kalenderjaar waarin de publicatie plaatsvindt. Gebruik hiervoor het Rapportageformulier van gebruik databestand VCP.