Gebruiksmogelijkheden VCP-gegevens

De resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 en de voorgaande Voedselconsumptiepeilingen van na 2003 zijn als volgt toegankelijk:

 • Website. De belangrijkste resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 zijn in te zien via deze website (belangrijkste resultaten, gegevens over specifieke onderwerpen, gegevens over voedingsmiddelen, macronutriënten en micronutriënten).
 • Publicaties.  In verschillende publicaties zoals rapporten, factsheets en wetenschappelijke artikelen worden de resultaten op basis van de peilingen beschreven. Meer publicaties op basis van 2012-2016  zullen volgen.
 • RIVM-statline. Meer detail over de resultaten zijn te vinden op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-statline. Bijvoorbeeld meer inzicht in distributieverdelingen van de inname, informatie over consumptie op consumptiedagen et cetera. Voor eerdere VCP’s is een selectie van deze gegevens beschikbaar in de vorm van pdfs:  VCP-Jongvolwassenen, VCP-Jonge kinderen, VCP-Basis 7-69 jaar en VCP-Zelfstandig wonende ouderen  
 • Aanvraag kopie totale gegevensbestand voor onderzoeksdoelstellingen. Zie hieronder. 
 • Gespecificeerde aanvraag van meer gedetailleerde gegevens in tabelvorm (dataset) is mogelijk via vcp@rivm.nl.

Kopie van bestand aanvragen

De mogelijkheid bestaat om onder voorwaarden een kopie van het totale gegevensbestand van een of meerdere voedselconsumptiepeilingen aan te vragen. Hiervoor zijn datasets beschikbaar van VCP 2012-2016 (1-79 jaar), VCP-ouderen 2010-2012 (70+jaar), VCP 2007-2010 (7-69 jaar),  VCP-Jonge kinderen 2005-2006 (2-6 jaar) en VCP-Jongvolwassenen 2003 (19-30 jaar). Hieronder staat toegelicht onder welke voorwaarden gegevens beschikbaar worden gesteld.

Voorwaarden gebruik kopie bestand

 • Publieke en private organisaties kunnen de gegevens van de VCP gebruiken ten behoeve van bijvoorbeeld onderzoek, voorlichting en onderwijs. Gezien de complexe structuur van de gegevens vergt die gebruik uitgebreide expertise op gebied van gegevensverwerking.
 • Door middel van een met redenen omklede aanvraag volgens bijgevoegd formulier kan bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een kopie van de gegevens verkregen worden.
 • Ook wanneer een uitvoerende partij van een (private) opdrachtgever al toegang heeft tot de gegevens, moet de opdrachtgever een aanvraag doen voor het gebruik van de gegevens.
 • Het doorgeven en verkopen van de verkregen gegevens aan derden is niet toegestaan.
 • De verstrekte gegevens zijn sterk gepseudonimiseerd, waardoor het praktisch onmogelijk is om betrokken personen te herleiden. Toch dient elke organisatie die de VCP gegevens ontvangt en gebruikt deze te behandelen als ware het persoonsgegevens. Dit betekent dat:
  • de gebruiker geen handelingen mag verrichten waardoor gegevens weer te herleiden zijn tot de betrokkenen, zoals door het koppelen van verschillende reeksen gegevens, het vergelijken en verwerken van gegevens.
  • de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen zal nemen ter waarborging van een niveau van veiligheid dat is afgestemd op het risico, zodat het gebruik van de verstrekte gegevens in overeenstemming is met de vereisten op grond van de EU Europese unie (Europese unie)-wetgeving inzake bescherming van gegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.
  • wanneer er sprake is van ongewenste toegang tot de gegevens door derden, dit wordt initieel beschouwd als een datalek. In dat geval dient de gebruiker het RIVM onmiddellijk te informeren (uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking) via vcp@rivm.nl.
 • De organisaties dienen hun publicatie(s) met de gegevens in beknopte vorm te rapporteren aan de beheerder (RIVM). Dit dient uiterlijk 10 december van het kalenderjaar waarin de resultaten worden gepubliceerd te geschieden.
 • Om inzicht te hebben in het gebruik van de gegevens stelt het RIVM jaarlijks een overzicht op van door zowel publieke als private organisaties uitgevoerde onderzoeken op basis van de VCP- gegevens.
 • Publicatie van resultaten verkregen met de verkregen VCP-gegevens dient in alle gevallen gepaard te gaan met correcte bronvermelding (naam van het betreffende VCP-onderzoek):
  • VCP 2012-2016; RIVM
  • VCP-Ouderen (2010-2012); RIVM
  • VCP 2007-2010; RIVM
  • VCP-Jonge kinderen (2005-2006); RIVM
  • VCP-Jongvolwassenen (2003); RIVM
 • Voor verantwoording van de wijze van gegevensverzameling dient in de methodebeschrijving te worden verwezen naar het RIVM-rapport van de betreffende studie:
  • Van Rossum CTM, et al. The diet of the Dutch. Results of the Dutch National Food Consumption Survey 2012-2016. RIVM report 2020-0083.
  • Ocké MC, et al. Diet of community-dwelling older adults: Dutch National Food Consumption Survey Older adults 2010-2012. Bilthoven: RIVM 2012. RIVM-rapport 050413001.
  • Van Rossum CTM, et al. Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010: Diet of children and adults aged 7 to 69 years. Bilthoven: RIVM, 2011. RIVM Report 350070006.
  • Ocké MC, et al. Dutch National Food Consumption Survey Young Children 2005/2006. Bilthoven: RIVM, 2008. RIVM Report 350070001.
  • Hulshof KFAM, et al. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2003. Bilthoven: RIVM, 2004. RIVM Rapport 350030002. 

Hoe aanvragen/rapporteren?

Een kopie van een VCP-bestand kan beschikbaar worden gesteld. Voorwaarden voor gebruik en wijze van aanvraag zijn vermeld in het Aanvraagformulier voor gebruik databestand VCP. Een ondertekend en volledig ingevuld formulier met de reden van aanvraag en doel van gebruik dient bij voorkeur per e-mail te worden verstuurd naar vcp@rivm.nl

Na het verkrijgen van de gegevens moeten publicaties die zijn gebaseerd op deze VCP-data worden gemeld aan de beheerder van de gegevens, vóór 10 december van het kalenderjaar waarin de publicatie plaatsvindt. Gebruik hiervoor het Rapportageformulier van gebruik databestand VCP.